olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
6 травня 2017 року.

Вночі був морозець. Поморозив мої кабачки.(((

День почався з того, що я потруїла тлю на калині і шкідників, назву яких я не знаю, на півниках (ірисах). Потім пішла сіяти огірки, і тут знову атака бджіл. Скільки живу, такого не було, щоб бджоли нападали цілеспрямовано.

Знову, як і вчора, залітають у волосся, і дзижчать там доти доки їх не вичешеш. Одягла хустку, сховала волосся, і тоді вони почали кружляти перед обличчям. Дуже неприємне відчуття. Хотілося взяти дихлофос і бризнути на них.

Потім я придумала як з ними боротися. Я взяла «пулівізатор» і почала обприскувати їх водою. Їм це не сподобалося, вони відлітали геть на деякий час, але не на зовсім, згодом поверталися, а може прилітали інші. Тож мені довелося сіяти огірки з «пулівізатором». Я тримала його поруч постійно, і періодично відганяла надокучливих бджіл бризкаючи на них водою.

Мурзя досить вдало сходила декілька разів на полювання. Ось вона несе свою здобич.

Фото455

А тут уже ласує нею.

Фото457

http://olga-den-f.livejournal.com/1094864.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios