olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
* Прибуток від продажу газу населенню, за нереальними космічними цінами, отримує не той хто газ видобуває і постачає населенню, а НАКНАФТОГАЗ, який є лише посередником, основною ціллю якого є виключно отримання надприбутків без будь-якої роботи. Першим кроком майбутньої нової влади повинна бути ліквідація НАКНАФТОГАЗУ.

* Землю ні в якому разі НЕ МОЖНА продавати, тому що з землею буде те ж саме, що було з приватизацією підприємств по принципу ваучерів. Люди, які працюють на землі, НЕ МАЮТЬ ГРОШЕЙ на купівлю землі, і тому землю скуплять ті ж люди, які свого часу скупили ваучери за "бутилки горілки". Більшість аграрних країн зараз ПОВЕРТАЄ ЗЕМЛЮ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ, і дає її для використання в аренду, та ще й з випробовувальним періодом, щоб подивитися, чи може арендатор землі раціонально її використовувати.

* Сьогодні у нас в країні продовжується та сама корупція, тільки англійською мовою.http://olga-den-f.livejournal.com/1096602.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios