olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
Знову розмови в СМІ про львівське сміття.

Всі лаються, возять його по всій країні, ну точно як дурень з писаною торбою.

По перше чому б його не сортувати ще вдома кожному громадянину ???

А міській владі плюнути на "жабу" і виділити кошти на додаткові контейнери для сміття. Адже це ЖИТТЄВО НЕОБХІДНО! Всього чотири види контейнерів :

1. Скло - окремо. Потім на переробку.
2. Пластик і полієтилен - окремо. Потім на переробку. Якщо ніде переробляти ПРОСТО СПАЛИТИ.
3. Папір та ганчирки - окремо. Потім на переробку. Якщо ніде переробляти ПРОСТО СПАЛИТИ.
4. Очистки-огризки овочей-фруктів + залишки продуктів харчування - окремо. Потім викопати добрячі ями і висипати все те добро для утворення компосту. Коли воно буде у ямі і відсортовано від інших предметів то воно швидко згніє і, якщо у ньому не ритися, а просто засипати зверху новим, по мірі просідання, до наповнення ями, сморід від ного буде в рази менший, і не буде розповсюджуватися на кілометри. Через два-три роки готовий компост на поля та в сади, а у звільнену яму знову відходи.

АЛЕ НЕ НАКОПИЧУВАТИ ЙОГО !!!

І про спалювання. Мені здається, що від спалювання сміття шкоди для екології у 100 разів менше ніж від його накопичення, і у 200 разів менше ніж від чорного диму від вибухів снарядів і бомб на Донбасі і по всьому світу.

Все, що виготовлено людиною для побуту - воно виготовлено з ПРИРОДНОГО матеріалу, хай навіть методом якогось синтезу. Тож після спалювання, воно знову нейтралізується і займе своє місце. А якщо накопичувати роками НЕ СОРТОВАНЕ СМІТТЯ - то великий ЗЛОЧИН, і для людей, і для довкілля. Львів'яни, думаю, підтвердять, бо знають що це таке.

А не дозволяють його палити через те, що це комусь вигідно.

http://olga-den-f.livejournal.com/1097386.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios